ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Sürekli değiştirilen ve yenilenen ÇED  yönetmeliği için bir kere daha değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ÇED kararı projelerin çevreye olan etkilerini araştırıp, söz konusu etkilere göre toplum ve çevre yararına uygun adım atılmasını hedef alması için :evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi

Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) projeleri için yapılan değişikliğin ardından hidrolik ,rüzgar, jeotermal, güneş,  biyokütle veya yerli madenlere dayalı başvurular hariç olmak üzere, önlisans başvurularında söz konusu kararın sunulması zorunlu olacağı açıklandı.

Bakanlık tarafından bir bütün olarak yenilik yapılması beklenen ve bu konuda çalışmalara devam edilen ÇED yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerin ardından “ÇED Olumlu Kararı alınmasının ardından, komisyon tarafından belirlenen aralıklarla yatırımın başlangıç, inşaat ve işletme sonrasına yönelik  kaydedilen gelişmeleri içeren” proje ilerleme raporu Yönetmelik ile getirilen bir yükümlülük olarak ilk kez tanımlanırken, “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerin takibi konusundaki idare yetkisini “izleme ve kontrol” yerine “denetim” olarak değiştirilmiştir.

Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması’’ yönündeki yasal düzenleme yayınlandı. Pek çok sektörü yakından ilgilendiren bu değişikliklerin ardından ÇED düzenlemeleri yapan ve takip eden firmalar mevzuata uygun hareket edebilmek adına yeni eğitimler almaya başladı.

ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik 08.09.2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan yönetmelikte 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 4.,8.,16. ve 18.Maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler sonrasında “İzleme” , “Proje İlerleme Raporu” ve Denetim”  tanımları ÇED Yönetmeliği’nde yer alması ile birlikte, ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahiplerine komisyonca belirlenen aralıklarda, yatırımda kaydedilen gelişmeleri bulunduran “Proje İlerleme Raporu” sunma zorunluluğu  getirilmiştir.

Bahsedilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve uygulamaya mani olunmaması hedefi  ile  aşağıda yer alan Resmi Gazete’de yayınlanmış yönetmeliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

8 Temmuz 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30825

YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (z) ve (aa) bentleri eklenmiştir. “b) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Proje İlerleme Raporu hazırlamak ve sunmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları,” “p) Denetim: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alındıktan sonra, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin, kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların bütününü,” “z) Proje İlerleme Raporu: ÇED Olumlu Kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın başlangıç, inşaat ve işletme sonrasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu, aa) İzleme: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alındıktan sonra, Proje İlerleme Raporuna göre yapılan değerlendirmeleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Proje sahibi tarafından yetkilendirilen, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar Ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını Bakanlığa sunar.  (2) ÇED Gereklidir Kararı verilen projeler için, proje sahibi tarafından yetkilendirilen, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇED Başvuru Dosyası Bakanlığa sunulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla, proje sahibi tarafından yetkilendirilen Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından; Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı Bakanlığa sunulur. Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedeli proje sahibi tarafından ödenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkra eklenmiştir. “(1) Bakanlık, “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, Nihai ÇED Raporu ve/veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve denetler.” “(5) ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’ nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntem Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.  
KAPAT