ÇED Hizmetleri

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında ÇED Hizmetleri şu şekilde tanımlanmış; “Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.” Bu kapsamda Mivka Mühendislik ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri, alanında uzman kadromuz ile ÇED raporlarının hazırlanması, süreç takibi ve ÇED kararının alınması aşamalarında danışman firma olarak hizmet vermektedir.

ÇED Hizmetleri Etki Değerlendirmesi 

Çevresel Etki Değerlendirmesi  (ÇED) çalışmaları kapsamında; bir proje ya da gelişmenin çalışmaları esnasında, bulunduğu çevre üzerindeki önemli etkileri belirlenmektedir. Kendi başına karar verilmesi mümkün olmayan bu süreçte , projenin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel etkileri, sonuçları ve alternatif çözümleri hesap edilerek analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Mivka Mühendislik ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri, alanında uzman kadromuz ile ÇED raporlarının hazırlanması, süreç takibi ve ÇED kararının alınması aşamalarında danışman firma olarak hizmet vermektedir.

Türkiye’de çevre yönetimini sağlam bir şekilde oluşturmanın esas temeli Çevresel Etki Değerlendirmesi  süreci ile gerçekleşir. Projelerin kurumsal ve teknik altyapı açısından güçlendirilmesinde ÇED süreci önemli bir yer oynar. ÇED çalışmalarının genel amacı; sosyal ve ekonomik gelişmeye mani olmadan, çevre değerini koruyarak, planı yapılan her türlü faaliyetin neden olabileceği tüm olumsuz çevresel etkilerin, daha önceden tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlamaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında ÇED şu şekilde tanımlanmış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında ÇED şu şekilde tanımlanmış; “Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.”

Mivka Mühendislik olarak, projeler ile ilgili tarafların görüş ve önerilerini dikkate alarak, projelerin optimal şekilde gelişimine destek sunmaktayız.

ÇED Hizmetleri neden gerekli?

Projelerin Çevresel Etki değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olması durumunda, yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadığı müddetçe, bu projeler için hiçbir şekilde  izin, teşvik, onay, yapı ve kullanım ruhsatı verilmesi mümkün değildir, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Mivka Mühendislik ve Çevre Danışmanlığı olarak yatırımlarınızın ilgili mevzuatlar ve planlama açısından değerlendirilmesi yapılarak zaman, para ve kaynak israfının önüne geçilmesi sağlanır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci

Hayata geçirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması adına, Resmi Gazetede 25.11.2014 tarih ve 29186  sayılı yayınında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. ve 16. maddelerinde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreçtir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereken Projeler

ÇED uygulanması gereken projeler listesinde bulunan bazı faaliyetleri sıralayacak olursak:Yönetmeliğin (EK-I) listesinde yer alan faaliyetler ÇED Raporu, (Ek-II) listesinde yer alan faaliyetler ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır.

ÇED Raporunu kimler Hazırlar?

ÇED başvuru dosyası , ÇED Yönetmeliği 27. Maddesi gereğince, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler.

Mivka Mühendislik ve Çevre danışmanlığı PTD ve ÇED raporlarını hazırlama konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çözüm ortağı işletmeler ile firmanıza destek vermektedir.

ÇED Cezaları Nelerdir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 19. Madde kapsamında ÇED cezaları ile ilgili aşağıdaki cezalar uygulanmaktadır:

  • ÇED incelemesi yapılmadan başlanan faaliyet ve projelerin, Bakanlıkça,
  • Proje tanıtım dosyası hazırlanmadan başlanan çalışmaların ise söz konusu  en büyük mülki amirince, süre söz konusu olmadan durdurulacağı belirtilmektedir.
  • 2872 sayılı ve 5491 sayı ile düzenlenen Çevre Kanununun 20. Maddesinde yer alan İdari Nitelikteki cezalara göre,
  • ÇED raporu sürecine başlamadan ya da bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenler için, yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idari para cezası,
  • ÇED sürecinde verdikleri taahhütnameye uymayan şirketlere ise; her bir ihlal için 10.000 Türk Lirası (2019 yılı için 30.075TL) idari para cezası verileceği belirtilmektedir.

ÇED İzleme

ÇED değerlendirmesi gerekli değildir ya da ÇED olumlu kararı alındıktan sonra, söz konusu projenin ,inşaat, ,işletme ve daha sonraki aşamada kararın verilmesi ve çevre değerlerini olumsuz etkilememesi adına yürütülmesini sağlamak için yapılan çalışmalardır.

Söz konusu proje sahibi Çevre Olumlu raporu almasının ardından yatırımın başlangıç ve inşaat sürecindeki izleme raporlarını, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yaptırıp, bu kurum ve kuruluşlar da elde ettikleri raporları Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

ÇED Yönetmeliği-Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi (Madde 18)

MADDE 18 – Bakanlık, “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.

ÇED İzleme Kimler Yapabilir?

ÇED Yönetmeliği gereğince; ÇED Olumlu kararının ardından yatırımın inşaat dönemine ilişkin ÇED izleme raporları sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılmaktadır.

Mivka Mühendislik ve Çevre Danışmanlığı ÇED Yeterlik Belgesi sahibi çözüm ortağı işletmeler ile ÇED İzleme raporlarının hazırlanması konusunda siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.

ÇED İzleme Neden Önemli?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine göre, “ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen  projeler için, başlangıç ve inşaat sürecinde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı , çevre adına belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir.

Çevresel izleme sürecinde, hem yüksek miktarlarda idari para cezalarına neden olan Çevre Mevzuatına uyulup uyulmadığının kontrolü ve hem de gürültü, atıklar,  emisyon gibi çevresel konularda ortaya çıkabilecek şikâyetlere, çözüm niteliği taşıması yönünden Yatırımcı için önemli bir savunma mekanizması  konumundadır.

Söz konusu projeyi gerçekleştiren yatırımcı için çevre ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermeyi amaçlayan MİVKA Mühendislik ve Çevre Danışmanlığı firmamız tarafından yapılan izleme çalışmaları, özellikle siz değerli müşterilerimizin yatırımlarında, kapsamlı olacak şekilde gerçekleştirilmekte, ölçüm ve analizleriniz takip edilmekte ve çevre halkıyla yapılan görüşmelerle kapsamı genişletilmektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri
KAPAT